Algemene informatie kleuterklassen

Voorwoord
Deze informatie is bestemd voor de ouders van de leerlingen van groep 0-1-2. Hier vindt u informatie over alle belangrijke zaken die dit schooljaar aan bod komen en tevens willen wij u een indruk geven van de manier van werken in groep 0-1-2. 

Algemeen   
Op basisschool de Vaert hebben we 3 groepen kinderen van 4, 5 en 6 jaar. In elke groep zitten kinderen van deze leeftijdsgroep door elkaar; we spreken hierbij van heterogene groepen. Aan de hand van allerlei activiteiten streven wij ernaar om alle kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Enkele van die activiteiten zijn:   - taalactiviteiten -rekenactiviteiten -spel en lichamelijke oefening -het werken met ontwikkelingsmateriaal - muziek -catechese - verkeer.  

Dagindeling   
Als de kinderen ’s morgens binnenkomen, zetten ze hun rugzak op de kapstok. We verzoeken u vriendelijk om uw kind zoveel mogelijk gezonde tussendoortjes mee te geven; op dinsdag en donderdag is het “gruitendag”, op deze dagen dient het tussendoortje te bestaan uit groente of fruit. s’ Middags eten we geen fruit.   

Iedere klas heeft kaarten waarop de dagindeling staat, zodat de kinderen weten hoe de volgorde is van de activiteiten van de ochtend of de middag. Meestal beginnen we de dag met: -  kring - buiten/ binnenspelen - taal/ reken activiteit     

Kringactiviteiten   
Bij deze activiteit zitten de kinderen meestal in een kring of bij de leerkracht op de grond. 
De verschillende activiteiten kunnen zijn:   
    - vertellen van verhalen of sprookjes 
     - voorlezen uit voorleesboeken
     - poppenkastspel, zowel door de kinderen als door de leerkracht 
     - voeren van gesprekken in de kring
     - aanbieden van prentenboeken 
     - aanleren en opzeggen van versjes 
     - dramatiseren: uitbeelden van verhalen 
     - taalspelletjes: raadsels, rijmwoordspelletjes, leergesprekken
     -  rekenspelletjes waarbij allerlei begrippen aan de orde komen 
     - het gebruik van audiovisueel materiaal zoals TV, DVD en CD       

Spel en lichamelijke oefening   
In groep 0-1-2 wordt tijd en aandacht besteed aan de lichamelijke ontwikkeling. Dit doen we d.m.v. de gymles, de spelles en het vrije spel op de speelplaats. Voor het spelen in de speelzaal hebben de kinderen gymkleding nodig. Deze bestaat uit: een korte broek, een T-shirt en liefst gymschoenen zonder veters.   De gymkleding (graag voorzien van naam) blijft op school in een aparte gymtas en kan regelmatig mee naar huis genomen worden, zodat u ze uit kunt wassen. De gymtas blijft op school.   De gymles Bij de gymles maken we gebruik van allerlei materialen zoals: 
    - ballen
    - stokken
    - hoepels  
    - pittenzakken
     - banken
     - klim- en klauterrekken 
    - springkast
     - matten  
Regelmatig terugkerend in de gymles zijn de verschillenden manieren van bewegen zoals: rennen, huppelen, hinkelen, springen, kruipen, enz.   De spelles Spellessen bestaan onder andere uit: 
    - tikspelen
    - zangspelen
    - overloopspelen 
    - stiltespelletjes  

Het vrije spel 
Tijdens het vrije spel binnen kunnen de kinderen spelen met klaargezette materialen, zoals het klim- en klauterrek, de glijbaan en andere materialen die gebruikt worden tijdens de gymlessen. Tijdens het vrije spel buiten, maken we onder andere gebruik van stuur- en trekkarren, fietsen, steppen, autobanden, planken, paalkoppen, loopklossen en de vaste klim- en klautertoestellen. Bij mooi weer kunnen de kinderen met schepjes, emmertjes enz. in de zandbak spelen.       

Het werken met ontwikkelingsmateriaal   
Dit gebeurt elke ochtend en middag ongeveer drie kwartier tot een uur. Soms bepaalt de leerkracht waar de kinderen mee aan de slag gaan. Op andere momenten mogen de kinderen zelf een activiteit kiezen.   We werken onder andere met de volgende materialen oa:   Materialen om de zintuigen te ontwikkelen: -         puzzels en lotto’s -         kralenplank -         kralen rijgen -         miniscoop -         mozaïek     
Materialen om de verstandelijke ontwikkeling te bevorderen zijn oa: - verschillende telwerkjes -  woordsorteerspel -         begrippendiagram -   rijmplaatjes   
Materiaal om de motoriek te ontwikkelen zijn oa: - groot en klein constructiemateriaal - bouwblokken -  figuro - vouwen, knippen, knutselen, enz.   
Expressiemateriaal oa: - huishoek -  verfbord - klei -  poppenkast - knutselactiviteiten -  winkeltje  
De meeste materialen dienen verschillende doelen. Een voorbeeld daarvan is de kralenplank. De kralenplank is belangrijk voor zowel de zintuiglijke als de motorische ontwikkeling. Ook wordt hierdoor het ruimtelijk inzicht gestimuleerd.   

Thema’s en de methode “Schatkist” 
Gedurende het jaar komen enkele thema’s aan de orde. Jaarlijks terugkerende thema’s zijn: -  de seizoenen -  feestdagen zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval.   Bij een thema zijn we altijd bezig met liedjes en versjes. Deze krijgt uw kind regelmatig op papier mee naar huis.   
Ook dit schooljaar werken we met de methode “Schatkist”. Dit is een uitdagende methode waarin de kinderen handelend en ontdekkend bezig zijn. Bovendien is het een geïntegreerde methode waarin rekenactiviteiten, taalactiviteiten en activiteiten op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod komen.   

Coöperatief leren 
Op onze school gebruiken we werkvormen van coöperatief leren. In de kleutergroep krijgen de kinderen de eerste werkvormen aangeboden. De kinderen kennen hoe langer ze op school zitten steeds meer werkvormen waarin ze samenwerken in duo’s en in teams, om zo gezamenlijke activiteiten voor ieder kind nog effectiever te maken en het leren van elkaar te stimuleren. In de klas kunt u dit herkennen door de posters van de coöperatieve werkvormen aan de muur.   

Kanjertraining 
Wekelijks zijn we bezig met deze sociaal emotionele training om de kinderen te leren hoe ze op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan.  

De computer 
Regelmatig werken de kinderen op de computer We werken met de volgende programma’s: - computerprogramma’s behorende bij de methode “Schatkist”, taal en rekenen - “starten met de computer”   

De lettermuur 
Regelmatig werken we met een letter in de lettermuur. In één of meerdere weken staat telkens één letter centraal. De kinderen kunnen met deze letters allerlei activiteiten verrichten, bijvoorbeeld woordjes zoeken met die letter, plaatjes zoeken. Ook mogen zij van thuis plaatjes en/of voorwerpen meebrengen die met de betreffende letter beginnen. Een tip voor u: misschien is het leuk om eens bij uw kind te informeren naar de letter, om dan samen met hem/haar plaatjes of voorwerpen te zoeken. Dit is een leuke stimulans voor uw kind om die spulletjes dan mee naar school te nemen.   

De getallenlijn 
We gebruiken de cijfers 0 t/m 20 voor de verschillende rekenactiviteiten in de groep.   

Het werkschrift 
In de loop van de kleuterperiode is er voor ieder kind een “schriftje”. Hierin staan veel materialen uit de klas afgebeeld. Wanneer een kind de opdracht goed heeft uitgevoerd, mag het dit werkje in zijn/haar schriftje aankruisen en een sticker erbij plakken.   

Het tekenschrift 
Alle kinderen hebben een tekenschrift. Dit ligt op de informatieavond ter inzage. Het tekenschrift wordt aan het einde van groep 2 mee naar huis gegeven.   

Voorbereidend schrijven 
De kinderen van groep 2 krijgen voorbereidend schrijven door middel van motorische oefeningen met daarnaast een schrijfschrift met schrijfpatronen. Hiermee starten we vanaf januari.   

Catechese 
Het schooljaar hebben we verdeeld in 5 periodes. Tijdens deze periodes werken we met projecten die als één lijn door de school worden aangeboden.   

Muziek 
Enkele keren per week besteden we aandacht aan muzikale vorming. Dit kan zijn door: - het aanleren van een lied - het gebruik maken van instrumenten - luisteren naar muziek - het bevorderen van ritme- en maatgevoel   Niet elke les wordt besteed aan het aanleren van een nieuw lied. Een lied kan ook uitgewerkt en uitgediept worden door bijvoorbeeld het ritme klappen van een bekend liedje of het herkennen van een lied aan het klappen van het ritme.   Op donderdag verzorgt Henk Velema, de muziekleerkracht, de muziekles.  

Verkeer 
Voor verkeer maken we gebruik van de methode “Wijzer door het verkeer”.   

Oefenochtend 
Kinderen die bijna 4 jaar zijn mogen 5 ochtenden op school komen oefenen. Voorafgaand aan de eerste oefenochtend wordt u samen met uw kind uitgenodigd om kennis te maken met de leerkracht en om de klas te bekijken. Ook is er dan gelegenheid om het ingevulde entreeformulier te bespreken. Wij bellen u om een afspraak hiervoor te maken.   

Verjaardag 
De verjaardag van uw kind wordt in groep 1-2 uitgebreid gevierd. We zingen, maken muziek, steken de kaarsjes aan. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Uw kind mag de andere kinderen dan trakteren. We stimuleren op school de kinderen om een gezonde traktatie uit te delen. Op welke dag we de verjaardag vieren kunt u met de leerkracht afspreken. Wij hebben enkele kinderen met een dieet of allergie op school. Bij een traktatie is het handig om even contact op te nemen met de leerkracht. Zo kunnen alle kinderen deelnemen aan het feest.   

De overgang van groep 2 naar groep 3 
Een kind moet voldoen aan een aantal cognitieve vaardigheden om goed mee te kunnen komen in groep 3. Maar minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker is de concentratie en werkhouding. Ook sociaal- emotionele aspecten spelen een grote rol. Hoe zeker staat een kind in zijn/haar schoenen, wat voor plaats heeft het in de groep? Speelt het veel met oudere of juist jongere kinderen? Kan een kind zich langer met een activiteit bezighouden of “fladdert” het nog van activiteit naar activiteit? Al deze aspecten spelen bij ons op school mee bij de beslissing of een kind wel of niet toe is aan groep 3.     

Gesprek met de leerkracht van uw kind   
Om de ontwikkeling van uw kind te bespreken wordt u als ouder in januari en juni uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Mocht u tussendoor behoefte hebben om de ontwikkeling van uw kind met de leerkracht te bespreken, loopt u dan gerust even binnen om hier een afspraak voor te maken. De leerkracht zal zelf ook initiatief nemen tot een gesprek, wanneer daartoe aanleiding is.

Aandachtspunten   
Wilt u bekers, bakjes, gymspullen, laarzen enz. voorzien van een naam! Wilt u jassen voorzien van een lusje.   
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zelfstandig naar de wc kan gaan.   
Indien uw kind medicijnen op school moet gebruiken of een dieet heeft, vinden wij het prettig dat de leerkracht en eventueel de overblijfouders hierover ingelicht worden.   

In januari worden er bij de oudste kleuters de Cito-toetsen “Taal voor kleuters” en “Rekenen voor kleuters” afgenomen. In mei worden bij de kleuters van groep 1 de Cito-toetsen “Taal voor kleuters” en “Rekenen voor kleuters” afgenomen. Kleuters die 4 jaar worden en na 1 oktober op school komen (groep 0) worden alleen getoetst, wanneer hierover met ouders afspraken gemaakt zijn. Tijdens de 10 minuten gesprekken worden de resultaten van deze toetsen met u besproken.   
Wilt u iets vragen, dan kunt u na schooltijd altijd even binnenlopen. Voor uitgebreide vragen kunt u ook een afspraak maken.  

De leerkrachten op onze school hebben ondersteuning van een klassenouder. Ieder jaar opnieuw wordt een ouder gevraagd om deze taak op zich te nemen.   
In de kleutergroepen kunnen op verschillende dagen stagiaires aanwezig zijn.   
Gedurende de kleuterperiode komt de leerkracht één keer op huisbezoek.  
Wanneer uw kind zelf graag letters en cijfers wil schrijven, kunt u hem/haar helpen door de letters en cijfers van onze schrijfmethode aan te houden.