Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Over de school

ALGEMEEN

1. Pedagogisch Klimaat

 “Kinderen gaan naar school om te leren”. Dit gebeurt ook op bs de Vaert. 

We proberen dit echter wel te realiseren vanuit de belangrijkste principes die we op school willen nastreven: 
- het geluk en welzijn van de kinderen staat bij ons voorop; 
- we willen eerlijk en open zijn tegen de kinderen, de ouders en onszelf; 
- ieder kind mag er zijn; 
- we vinden het belangrijk dat kinderen met elkaar opgroeien; 
- we geven extra aandacht aan kinderen die het moeilijk hebben. 


2. Ontwikkelingslijnen 1 - 2Bekijk de afbeelding op ware grootte

Spelenderwijs ontwikkelen de leerlingen in de groepen 1-2 op verschillende vlakken. 
De doelstellingen hebben we beschreven en op basis hiervan worden thema’s door het jaar heen vorm gegeven. 

De volgende ontwikkelingen komen dan ook het hele jaar door aan de orde:
- Auditieve en visuele ontwikkeling 
- Taal- en rekenontwikkeling 
- Motorische ontwikkeling 
- Werkhouding 
- Sociaal-emotionele ontwikkeling


3. Methodes

In groep 1-2 werken wij vooral vanuit de belangstelling van het kind en we proberen aan te sluiten op het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit doen we door middel van projecten, bijvoorbeeld over seizoenen, dieren, kunst en vervoer. We proberen zoveel mogelijk met concreet materiaal en met boekjes de kinderen te stimuleren. Tijdens deze thema’s komen ook allerlei taal en rekenspelletjes aan bod. Het computerprogramma ‘Schatkist’ ondersteunt het onderwijs. Op die manier ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs. We leren ze ook omgaan met elkaar en met de natuur. 


Elke dag gaan de kinderen naar buiten op onze ruime, afgesloten
speelplaats om zich naar hartenlust uit te leven,met allerlei karren, fietsen en ander speel-materiaal. Bij slecht weer maken we gebruik van onze eigen speelzaal. We geven gymlessen met bijvoorbeeld ballen, hoepels, kast. Belangrijk is dat alle kinderen veel en veelzijdig bewegen. 

Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden als lezen en rekenen en schrijven gestructureerd aangeboden middels moderne onderwijsmethoden, waarbij de computer als extra leermiddel gebruikt wordt. 

We hebben als aanvankelijk leesmethode "Veilig Leren Lezen 3’, die de kinderen de ruimte geeft om op niveau te lezen. Computers ondersteunen de kinderen dagelijks in het leesproces. 


Ook bieden we in groep 3 een nieuwe schrijfmethode ‘Pennenstreken’ aan die de kinderen gestructureerd leert schrijven. Deze methode sluit aan bij de leesmethode. Ook in groep 4 wordt gewerkt met de methode ‘Pennenstreken’. In de komende jaren zal de methode ook in de andere groepen worden ingevoerd. In groep 6 leren ze blokletters en er is in alle groepen ook aandacht voor creatief schrijven. 

Vanaf groep 4 t/m 8 hebben we voor al het technisch leesonderwijs de methode ‘Station Zuid’. Deze methode leert de kinderen het technisch lezen goed onder de knie te krijgen. Ze lezen in groepjes ingedeeld op hun eigen niveau, waarbij de zwakke lezers extra aandacht krijgen. Grote nadruk ligt op woordrijen en leesbevordering. Daarnaast mogen de kinderen veel ‘belangstellend lezen’ in moderne boeken van de regionale bibliotheek. 

Voor begrijpend en studerend lezen maken de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode "Nieuwsbegrip", Nieuwsbegrip  XL. 

Met rekenen gebruiken we de methode 'Getal en ruimte junior'. Deze methode wordt ook gebruikt in zeer veel scholen van het Voortgezet onderwijs. De methode behandelt één rekenonderwerp per week, met op de eerste dag voorkennis ophalen, de tweede dag een stukje nieuwe leerstof, de derde dag lekker oefenen en op de vierde dag het toepassen van het nieuwe stukje leerstof in een context. De laatste dag is algemene herhaling van voorgaande leerstof. 
De methode gaat uit van convergente differentiatie en het directe instructiemodel:
Bij convergente differentiatie is er een minimumdoel voor de hele groep. De  klas is in drie niveaus verdeeld: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. Convergente differentiatie heeft hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij worden niet bij voorbaat opgegeven of op een eigen leerlijn gezet.
Het directe instructiemodel wordt uitgelegd bij punt 4.

Voor wereldoriëntatie in de groepen 3 t/m 8 zetten we de methode De Zaken van Zwijsen” in. Filmpjes en animaties brengen de lesstof helder over en met interactieve oefeningen worden de leerlingen actief betrokken bij de les. Je kunt 100 procent digitaal werken met de methode. Wij hebben voorlopig nog gekozen om ook een werkboek te gebruiken. De methoden vormen samen een doorgaande leerlijn voor de zaakvakken in groep 3 t/m 8.
4. Lesgeven op verschillende niveaus.

 Op onze school wordt lesgegeven op verschillende niveaus voor de kernvakken rekenen, taal, lezen.

Hiervoor gebruiken we standaard het directe instructie model ( gedifferentieerde instructie). Lesgeven met behulp van het directe Instructiemodel is voor ons een belangrijke conditie voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen

 

Het Directe Instructiemodel bestaat in het kort uit de volgende stappen:

 • Doel van de les bespreken met de kinderen.
 • Het geven van instructie op drie niveaus:
 1. Korte groepsinstructie aan alle leerlingen in de groep
 2. Verlengde instructie voor grote groep leerlingen die wat meer uitleg en oefening nodig hebben
 3. Individuele instructie voor leerlingen die het erg moeilijk vinden.
 • Het evalueren van het lesdoel met de kinderen.

Naast het instructiemodel hanteren we ook nog niveaus voor meer- en minderbegaafde leerlingen.

Meerbegaafden leerlingen kunnen naast hun gewone werk het programma “Levelwerk” volgen. Die leerlingen moeten hiervoor wel aan bepaalde criteria voldoen.

Minderbegaafden leerlingen kunnen werken met maatschriften. Hiervoor moet wel duidelijk zijn dat zelfs het werken in instructieniveau 3 te moeilijk is.

 
 5. Zorg en ondersteuning

Een groep leerlingen wordt voor een schooljaar aan de zorg van één of twee leerkrachten over gelaten. 
 
Deze leerkracht draagt deze zorg echter niet alleen: we hebben binnen de school een intern begeleider die de leerkrachten ondersteunt in hun werken met de leerkrachten. 

Met onze intern begeleider wordt op basis van observaties en toetsen steeds bekeken, wat voor het desbetreffende kind het beste is in de ontwikkeling. Meestal gebeurt dit in de groep waarin de leerling zit, soms wordt er buiten de groep in de vorm van ondersteuning een oplossing gezocht. 

Wanneer we binnen de school niet komen tot een adequate oplossing, dan schakelen we externe instanties in om samen met ons na te denken over een volgende stap.


6. Techniek

Op basisschool de Vaert wordt voor techniek gebruik gemaakt van de Techniek Torens. Deze torens staan in de hal. Voor de groepen 1 en 2 is er een toren, voor groep 3-4-5 is er een toren en onze laatste aanwinst is de toren voor groep 6-7-8. 

In de kasten zitten per groep een aantal dozen met technische onderdelen en een beschrijving van de proefjes die kinderen gaan doen. 

De meeste groepen maken gebruik van hulpouders om de kinderen mee te begeleiden.


7. ICT gebruik

De computer wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Op de Vaert gebruiken de kinderen de computer als hulpmiddel om leerstof te oefenen op het gebied van lezen, rekenen, taal en zaakvakken.
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 maken ook gebruik van Kennisnet en internet om informatie voor werkstukken te zoeken. Ook leren we de kinderen tijdens verschillende lessen gebruik te maken van Word, Internet en PowerPoint.

In elke klas hangt een digibord en zijn 1 of 2 computers aanwezig voor de kinderen en de leerkracht. Ook heeft elke klas 3 tablets. In het computerlokaal staan 16 computers voor algemeen en klassikaal gebruik. 

Onze ICT-er op school is meneer Marco van Spaandonk.

8. Verkeer 

Op onze school is een verkeerswerkgroep actief. Ze proberen de veiligheid van de kinderen in het verkeer en de veiligheid rondom de school zo goed mogelijk te regelen.

Hieronder vindt u de protocollen die op onze school gelden wat betreft verkeer.

Protocollen verkeer 

 

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op zestien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Onze visie

Met het team, de leerlingen en ouders hebben we nagedacht,  waar we als school over 4 jaar willen staan; op basis van welke visie willen we op “de Vaert” inhoud geven aan onderwijs. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande omschrijving van de visie van “de Vaert”.  

 • Op school heerst een veilige en open sfeer waarin iedereen respect voor elkaar heeft. Zowel leerlingen, ouders als leerkrachten accepteren elkaar zoals ze zijn en communiceren op een open en respectvolle manier met elkaar. We zorgen er samen voor dat iedereen zich fijn voelt op onze school. De leerkracht heeft oprechte aandacht voor leerlingen en ouders en neemt hen beiden serieus.  
 • Om deze sfeer te realiseren zijn er op school regels en afspraken die we met elkaar gemaakt hebben en waarvan we verwachten dat iedereen zich daaraan houdt.  
 • Er is een goede interactie tussen leerlingen en leerkrachten.  
 • We besteden aandacht aan leervakken, aan sociale vaardigheden en creatieve vakken.  
 • Op het gebied van de leervakken creëert de leerkracht een leeromgeving waarmee een goede basis wordt gelegd voor de toekomst. Leerlingen worden hierbij aangesproken op hun eigen kwaliteiten en niveau.  
 • De school maakt gebruik van moderne leermiddelen en technieken waarmee leerlingen zowel kennis als vaardigheden opdoen. Samenwerking wordt hierbij aangemoedigd, maar leerlingen zullen hier ook zelfstandig mee aan de slag gaan.  
 • Leerlingen leren zelf om voor problemen oplossingen te bedenken; zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.  
 • Leerlingen leren hoe te leren en krijgen steeds meer zelf een rol in hun eigen leerproces.

Visie op het Kleuteronderwijs Basisschool ‘De Vaert’

Op basisschool ‘De Vaert’ heerst een veilige speel-leeromgeving, waarbij het welbevinden van iedere kleuter centraal staat.
Omdat kleuters zich holistisch ontwikkelen werken wij thematisch. Alle ontwikkelingsgebieden van kleuters lopen tijdens de thema's door elkaar heen.
Middels observatie bieden wij kleuters een breed en beredeneerd aanbod in de zone van de naaste ontwikkeling.
Uitnodigende hoeken dragen bij om spelenderwijs de algemene ontwikkeling van de kleuters te stimuleren (‘Lerend spelen’).
Tevens bieden we uitdagende instructies om betrokkenheid en kennis verder te ontwikkelen.
Door bovengenoemde inzet leren kleuters creatief te denken, problemen op te lossen, informatie te verwerken, ICT-vaardigheden te ontwikkelen, goed te communiceren en samen te werken.
Om dit alles te kunnen realiseren zijn de kleuters en hun ouders full-partner.

 

Schoolgids

 

Download hier de gehele schoolgids:

Schoolgids

 

 

Schoolkalender

 

De kalender voor het komende schooljaar.
Natuurlijk kunnen er in de loop van het jaar aanpassingen plaatsvinden. Deze zullen ook in de nieuwsbrief gemeld worden.
Kijk regelmatig of er een update is geweest van de inhoud. Download hier de nieuwe kalender

Jaarkalender

Leerlingenzorg

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 worden in hun ontwikkeling gevolgd. We volgen en observeren de kinderen op het terrein van de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. We houden de gegevens bij in het leerling-dossier.

 

We volgen de leerlingen als volgt: 
 

Schatkist  leerlingvolgsysteem: 
Cito-toetsen voor groep 1-2 op het terrein van taal en ordenen; 

Voor de groepen 1 t/m 8 gebruiken voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling het programma ZIEN;

Vanaf groep 3 hebben we Citotoetsen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal; 

Het technisch leesniveau bepalen we met de AVI-toets en de Cito "Drie-minuten-toets" (DMT); 
Taal en wereldoriëntatie volgen we met methodegebonden toetsen; 

In groep 8 wordt de Cito Eindtoets gemaakt; 
In groep 8 nemen we ook de Drempeltoets af om goed zicht te krijgen op het sociaal welbevinden van deze kinderen. 

Mede dankzij ons leerlingvolgsysteem ontdekken we vroegtijdig of leerlingen extra zorg nodig hebben. Toch doen zich soms kleine of grote problemen voor, of er is sprake van leer- en/of gedrags­stoornissen. De leerlingenzorg is daarom een dagelijkse zorg voor álle leerkrachten, maar in het bijzonder voor de Interne Begeleider op ‘de Vaert’.

Schoolplan

Download hier het schoolplan:
 

Schoolplan

Subcategorieën