Leerlingenzorg

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 worden in hun ontwikkeling gevolgd. We volgen en observeren de kinderen op het terrein van de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. We houden de gegevens bij in het leerling-dossier.

 

We volgen de leerlingen als volgt: 
 

Schatkist  leerlingvolgsysteem: 
Cito-toetsen voor groep 1-2 op het terrein van taal en ordenen; 

Voor de groepen 1 t/m 8 gebruiken voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling het programma ZIEN;

Vanaf groep 3 hebben we Citotoetsen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal; 

Het technisch leesniveau bepalen we met de AVI-toets en de Cito "Drie-minuten-toets" (DMT); 
Taal en wereldoriëntatie volgen we met methodegebonden toetsen; 

In groep 8 wordt de Cito Eindtoets gemaakt; 
In groep 8 nemen we ook de Drempeltoets af om goed zicht te krijgen op het sociaal welbevinden van deze kinderen. 

Mede dankzij ons leerlingvolgsysteem ontdekken we vroegtijdig of leerlingen extra zorg nodig hebben. Toch doen zich soms kleine of grote problemen voor, of er is sprake van leer- en/of gedrags­stoornissen. De leerlingenzorg is daarom een dagelijkse zorg voor álle leerkrachten, maar in het bijzonder voor de Interne Begeleider op ‘de Vaert’.