MR en GMR

De Medezeggenschapsraad

De M.R. geeft adviezen, denkt en praat mee over zaken welke de school betreffen. 

In de Wet op het Primair Onderwijs worden o.a. de volgende zaken genoemd:

  • Vaststelling en/of wijziging van de schoolgids en het schoolplan;
  • Ouderparticipatie;
  • Vakantieregeling;
  • Beleid t.a.v. aanstelling en/of ontslag personeel;
  • Vaststelling en/of wijziging van het beleid m.b.t. het toelaten of verwijderen van leerlingen.

In de M.R. hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. Deze ouders hebben zich kandidaat gesteld en zijn door verkiezing gekozen. De directeur van de school woont zo veel mogelijk vergaderingen bij als adviseur. Hij heeft geen stemrecht, de M.R.-leden wel.

De M.R. vergadert 7 á 8 keer per jaar. Voor een aantal zaken heeft het bestuur (school) instemming van de M.R. nodig. Eveneens kan de M.R. adviezen geven of voorstellen doen aan het bestuur, dan wel ingenomen standpunten toelichten, respectievelijk bekend maken. De M.R.-vergaderingen zijn in principe openbaar. In bijzondere gevallen kan achter gesloten deuren worden vergaderd en kan om geheimhouding worden verzocht.

Daarnaast organiseert de M.R.  jaarlijks een thema-avond, waarop ouders  worden geïnformeerd over een thema dat zij zelf hebben aangedragen.
Naast de M.R. bestaat er ook een G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hierin hebben zitting afgevaardigden van de M.R. van de R.K. Basisscholen die tot Leerrijk! behoren. 
De M.R. streeft naar een open communicatie tussen ouders en school. Vragen en opmerkingen betreffende het beleid en de gang van zaken op school kunnen altijd aan de M.R. voorgelegd worden.

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben  de volgende ouders en leerkrachten zitting in de M.R.:

Oudergeleding:

Simone Brekelmans

Stephanie Hoefnagel

Mirrin Leemans

 Sandra van der Meer

Personeelsgeleding:

Manja Buijs

Henk Boeren

Josephine van Ballegoy (secretaris)

Cathy van Mook

De MR is voortaan ook te bereiken via de mail mr@vaert.nl

 

 

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

Iedere school heeft een MR, daarnaast heeft stichting Leerrijk! bovenschools ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (G.M.R.). Zoals de M.R. schoolzaken behandelt, behandelt de G.M.R. de bovenschoolse zaken. De G.M.R. bestaat uit 12 personen. Niet elke school is derhalve direct vertegenwooordigd. De activiteiten van de G.M.R. zijn onderverdeeld in diverse werkgroepen, te weten personeel en organisatie, financiën en onderwijs.