Ouderraad

De oudervereniging (OV) organiseert i.s.m. het team diverse activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, carnaval, sport- en speldagen etc. Verder levert de ouderraad een bijdrage aan aankleding en onderhoud van de speelplaats, de "Vaertdag", incidenteel iets van extra materiaal voor de klassen.
Indien u dat wenst, kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor een van de vele activiteiten, waarbij ouderhulp onontbeerlijk is. 
 

Wat doet de Ouderraad?

De OR vergadert 8 keer per jaar ’s avonds over de gang van zaken op school en over de werkgroepen die op dat moment actief zijn. Deze werkgroepen organiseren de volgende avtiviteiten:

 • Sinterklaas
 • Kerst/Kerstmarkt
 • Carnaval
 • Pasen
 • Vaertdag
 • Actie geldinzameling
 • Laatste schooldag

Iedere werkgroep bestaat uit enkele leerklachten en 4 tot 6 OV-leden. Zij proberen ieder jaar weer een originele invulling te geven aan deze speciale dagen, zodat de leerlingen weer een leuke dag hebben.
Bovendien helpt de OV bij de inschrijving van de Avonddriedaagse.

Hoe komt de Ouderraad aan het benodigde budget?

Het overgrote deel van de activiteiten van de OR wordt betaald uit de ouderbijdrage.
Deze bedraagt voor het schooljaar 2018 / 2019 € 15,00 en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 12.97.43.895 t.n.v. Leerrijk, inzake ouderraad 'de Vaert' o.v.v. de naam van uw kind (eren).

Daarnaast zamelt de Oudervereniging ieder jaar geld in met bijv. een actie of een kerstmarkt.


De leden van de Ouderraad

De ouderraad telt momenteel 11 leden.


Hoe kun je lid worden van de Oudervereniging?

OR-leden verplichten zich om minimaal 1 jaar lid te worden, en kunnen dit blijven zolang hun kind leerling is op de Vaert. Aan het eind van elk schooljaar wordt gekeken of er leden stoppen. Is dat het geval, dan wordt er een oproep aan alle ouders gedaan om zich op te geven als nieuw OV-lid. Indien er meer ouders zich hebben opgegeven dan het aantal leden wat nodig is, dan volgt er een verkiezing. Alle ouders krijgen een stemformulier met een korte beschrijving van de kandidaten, en kunnen dan op hun favoriete kandidaat stemmen. De kandidaat (kandidaten) met de meeste stemmen wordt gekozen tot nieuwe OR-lid.

Overblijven

Het overblijven wordt geregeld door Stichting Kinderopvang Midden Brabant.

Via deze link ontvangt u het informatieboek TSO van Stichting Kinderopvang Midden Brabant. In dit informatieboek vindt u alle algemene informatie over de uitvoering van de tussenschoolse opvang. Tevens wordt ingegaan op de organisatorische en financiële aspecten.

Achter in het informatieboek is het inschrijfformulier toegevoegd.

Voor meer informatie kunt u ons van 08.00 uur tot 17.00 uur op werkdagen altijd bellen : 0416 – 27 84 72 of een mail sturen naar tso@stichting-kmb.nl

Inschrijven

 

 

Downloaden:     Inschrijfformulier.pdf

Beste ouders,

Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. Wilt u kennismaken met ons neem dan contact op. U krijgt een rondleiding door ons sfeervolle gebouw en over ons schitterende speelplein met groot bos en "Pannaveldje". 
Daarnaast worden in een persoonlijk gesprek al uw vragen beantwoord en wordt ons motto: · "Zelfstandig waar het kan en begeleid waar het moet." toegelicht.

Nieuwe leerlingen (anders dan 4-jarigen) mogen een ochtend kennis komen maken met hun nieuwe klas en leerkracht.

4-Jarigen kunnen vijf ochtenden, voor hun vierde verjaardag kennis komen maken met de klas en de leerkracht. Uw kind kan dan het gebouw verkennen, de juffrouw ontmoeten en alvast de andere leerlingen van de groep leren kennen. De afspraken hiervoor worden in overleg met leerkracht en ouders gemaakt. Stroomt uw kind in aan het begin van het nieuwe schooljaar dan krijgt uw kind aan het einde van het schooljaar nog twee oefenmomenten. Een middag samen met alle nieuwe instromers en een dagdeel naar keuze. Overige informatie is op deze website te bekijken of te downloaden. 


Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze intern begeleider Nathalie van Eeten of
met Rob Rijken, directeur (telefoon:0416-272166).

 

MR en GMR

De Medezeggenschapsraad

De M.R. geeft adviezen, denkt en praat mee over zaken welke de school betreffen. 

In de Wet op het Primair Onderwijs worden o.a. de volgende zaken genoemd:

 • Vaststelling en/of wijziging van de schoolgids en het schoolplan;
 • Ouderparticipatie;
 • Vakantieregeling;
 • Beleid t.a.v. aanstelling en/of ontslag personeel;
 • Vaststelling en/of wijziging van het beleid m.b.t. het toelaten of verwijderen van leerlingen.

In de M.R. hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. Deze ouders hebben zich kandidaat gesteld en zijn door verkiezing gekozen. De directeur van de school woont zo veel mogelijk vergaderingen bij als adviseur. Hij heeft geen stemrecht, de M.R.-leden wel.

De M.R. vergadert 7 á 8 keer per jaar. Voor een aantal zaken heeft het bestuur (school) instemming van de M.R. nodig. Eveneens kan de M.R. adviezen geven of voorstellen doen aan het bestuur, dan wel ingenomen standpunten toelichten, respectievelijk bekend maken. De M.R.-vergaderingen zijn in principe openbaar. In bijzondere gevallen kan achter gesloten deuren worden vergaderd en kan om geheimhouding worden verzocht.

Daarnaast organiseert de M.R.  jaarlijks een thema-avond, waarop ouders  worden geïnformeerd over een thema dat zij zelf hebben aangedragen.
Naast de M.R. bestaat er ook een G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hierin hebben zitting afgevaardigden van de M.R. van de R.K. Basisscholen die tot Leerrijk! behoren. 
De M.R. streeft naar een open communicatie tussen ouders en school. Vragen en opmerkingen betreffende het beleid en de gang van zaken op school kunnen altijd aan de M.R. voorgelegd worden.

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben  de volgende ouders en leerkrachten zitting in de M.R.:

Oudergeleding:

Simone Brekelmans

Stephanie Hoefnagel

Mirrin Leemans

 Sandra van der Meer

Personeelsgeleding:

Manja Buijs

Henk Boeren

Josephine van Ballegoy (secretaris)

Cathy van Mook

De MR is voortaan ook te bereiken via de mail mr@vaert.nl

 

 

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

Iedere school heeft een MR, daarnaast heeft stichting Leerrijk! bovenschools ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (G.M.R.). Zoals de M.R. schoolzaken behandelt, behandelt de G.M.R. de bovenschoolse zaken. De G.M.R. bestaat uit 12 personen. Niet elke school is derhalve direct vertegenwooordigd. De activiteiten van de G.M.R. zijn onderverdeeld in diverse werkgroepen, te weten personeel en organisatie, financiën en onderwijs.

MR vergaderingen

MR Activiteitenplan