Ouderraad

De oudervereniging (OV) organiseert i.s.m. het team diverse activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, carnaval, sport- en speldagen etc. Verder levert de ouderraad een bijdrage aan aankleding en onderhoud van de speelplaats, de "Vaertdag", incidenteel iets van extra materiaal voor de klassen.
Indien u dat wenst, kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor een van de vele activiteiten, waarbij ouderhulp onontbeerlijk is. 
 

Wat doet de Ouderraad?

De OR vergadert 8 keer per jaar ’s avonds over de gang van zaken op school en over de werkgroepen die op dat moment actief zijn. Deze werkgroepen organiseren de volgende avtiviteiten:

  • Sinterklaas
  • Kerst/Kerstmarkt
  • Carnaval
  • Pasen
  • Vaertdag
  • Actie geldinzameling
  • Laatste schooldag

Iedere werkgroep bestaat uit enkele leerklachten en 4 tot 6 OV-leden. Zij proberen ieder jaar weer een originele invulling te geven aan deze speciale dagen, zodat de leerlingen weer een leuke dag hebben.
Bovendien helpt de OV bij de inschrijving van de Avonddriedaagse.

Hoe komt de Ouderraad aan het benodigde budget?

De ouderbijdrage is vanaf schooljaar 2021-2022 verhoogd naar 42,50 euro. In dit bedrag zit naast de bijdrage van 18,50 euro die u voorheen betaalde ter ondersteuning van schoolactiviteiten, een bedrag opgenomen om de pleinwacht te bekostigen. Op deze manier kunnen we zo kostenefficiënt mogelijk een kwalitatief goede lunchpauze voor de kinderen realiseren.

De vrijwillige bijdrage is per schooljaar. Ouders ontvangen in september een Tikkie om de betaling te kunnen voldoen.
Indien uw kind(eren) later in het jaar op school komt/komen zal de hoogte van de bijdrage aangepast worden.

De leden van de Ouderraad

De ouderraad telt momenteel 11 leden.


Hoe kun je lid worden van de Oudervereniging?

OR-leden verplichten zich om minimaal 1 jaar lid te worden, en kunnen dit blijven zolang hun kind leerling is op de Vaert. Aan het eind van elk schooljaar wordt gekeken of er leden stoppen. Is dat het geval, dan wordt er een oproep aan alle ouders gedaan om zich op te geven als nieuw OV-lid. Indien er meer ouders zich hebben opgegeven dan het aantal leden wat nodig is, dan volgt er een verkiezing. Alle ouders krijgen een stemformulier met een korte beschrijving van de kandidaten, en kunnen dan op hun favoriete kandidaat stemmen. De kandidaat (kandidaten) met de meeste stemmen wordt gekozen tot nieuwe OR-lid.

 

Overblijven

Inschrijven

Beste ouders,

Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. Wilt u kennismaken met ons neem dan contact op. U krijgt een rondleiding door ons sfeervolle gebouw en over ons schitterende speelplein met groot bos en "Pannaveldje". 
Daarnaast worden in een persoonlijk gesprek al uw vragen beantwoord en wordt ons motto: · "Zelfstandig waar het kan en begeleid waar het moet." toegelicht.

Nieuwe leerlingen (anders dan 4-jarigen) mogen een ochtend kennis komen maken met hun nieuwe klas en leerkracht.

4-Jarigen kunnen vijf ochtenden, voor hun vierde verjaardag kennis komen maken met de klas en de leerkracht. Uw kind kan dan het gebouw verkennen, de juffrouw ontmoeten en alvast de andere leerlingen van de groep leren kennen. De afspraken hiervoor worden in overleg met leerkracht en ouders gemaakt. Stroomt uw kind in aan het begin van het nieuwe schooljaar dan krijgt uw kind aan het einde van het schooljaar nog twee oefenmomenten. Een middag samen met alle nieuwe instromers en een dagdeel naar keuze. Overige informatie is op deze website te bekijken of te downloaden. 


Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze intern begeleider Nathalie van Eeten of
met Rob Rijken, directeur (telefoon:0416-272166).

 

Verlof aanvraag

Download hier het formulier om verlof aan te vragen.

Formulier verlofaanvraag

Verlof aanvragen

Verzoeken om verlof moeten schriftelijk bij de directie worden ingediend. Hiervoor is bij de directie een formulier te verkrijgen.

Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. Voorbeeld: uw kind wordt op 12 februari 5 jaar. Het is dan leerplichtig vanaf 1 maart. Vanaf dat moment is de leerplichtwet van toepassing. Dat betekent dat uw kind niet meer zomaar thuis mag blijven of dat u buiten de schoolvakanties op vakantie mag gaan.
Samengevat komt het erop neer, dat uw kind alleen buiten de schoolvakantie mee op vakantie mag, als, vanwege het beroep van één van de ouders het kind in de zomervakantie niet gedurende minimaal twee weken met hen op vakantie kan. Hierbij wordt gedacht aan seizoengebonden arbeid, horeca e.d. IN ANDERE GEVALLEN IS GEEN VAKANTIEVERLOF MOGELIJK!

Hieraan zijn de volgende beperkingen verbonden:
• kan slechts eenmaal per schooljaar;
• kan niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar;
• geldt voor maximaal 10 schooldagen;
• de directeur beslist, maar kan een onderzoek instellen of een werkverklaring toetsen.

Als u buiten de schoolvakantie bent ingeroosterd, betekent dat niet automatisch dat het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient namelijk in zijn roosterplanning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen.
Naast vakantieverlof geeft de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere omstandigheden, zoals b.v. huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde graad en bij medische of sociale redenen. Als u niet zeker weet of u verlof kunt krijgen, doet u er verstandig aan om even van tevoren met de directeur contact op te nemen.
Wanneer u verzoekt om meer dan 10 schooldagen verlof, zal de directeur uw aanvraag ter afdoening doorzenden aan de leerplichtambtenaar.

De procedure voor het aanvragen van verlof is - samengevat - als volgt:

• tijdig een aanvraagformulier indienen bij de directeur van de school. Voor vakantieverlof minimaal twee maanden van tevoren. Desgevraagd moet een werkgeversverklaring worden overgelegd, die getoetst kan worden;
• de leerplichtambtenaar kan om advies worden gevraagd;
• als het verlof wordt ingewilligd krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. In sommige gevallen kan dit nog
dezelfde dag zijn, in andere gevallen is wellicht meer tijd nodig om tot een beslissing te komen;
• als het verlof niet of niet geheel kan worden ingewilligd, dan zullen wij dat zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 8 weken na indiening van het verzoek gemotiveerd mededelen.

 

MR vergaderingen

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben  de volgende ouders en leerkrachten zitting in de M.R.:
Oudergeleding:
Simone Brekelmans
Stephanie Hoefnagel (voorzitter)
Maaike Meeuwis
Sandra van der Meer
Personeelsgeleding:
Evelyne Kattenbeld
Henk Boeren
Cynthia van Velzen (secretaris)
Annemiek de Wit

MR Activiteitenplan