Ouderraad

De oudervereniging (OV) organiseert i.s.m. het team diverse activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, carnaval, sport- en speldagen etc. Verder levert de ouderraad een bijdrage aan aankleding en onderhoud van de speelplaats, de "Vaertdag", incidenteel iets van extra materiaal voor de klassen.
Indien u dat wenst, kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor een van de vele activiteiten, waarbij ouderhulp onontbeerlijk is. 
 

Wat doet de Ouderraad?

De OR vergadert 8 keer per jaar ’s avonds over de gang van zaken op school en over de werkgroepen die op dat moment actief zijn. Deze werkgroepen organiseren de volgende avtiviteiten:

  • Sinterklaas
  • Kerst/Kerstmarkt
  • Carnaval
  • Pasen
  • Vaertdag
  • Actie geldinzameling
  • Laatste schooldag

Iedere werkgroep bestaat uit enkele leerklachten en 4 tot 6 OV-leden. Zij proberen ieder jaar weer een originele invulling te geven aan deze speciale dagen, zodat de leerlingen weer een leuke dag hebben.
Bovendien helpt de OV bij de inschrijving van de Avonddriedaagse.

Hoe komt de Ouderraad aan het benodigde budget?

De ouderbijdrage is vanaf schooljaar 2022-2023 verhoogd naar 42,50 euro. In dit bedrag zit naast de bijdrage van 18,50 euro die u voorheen betaalde ter ondersteuning van schoolactiviteiten, een bedrag opgenomen om de pleinwacht te bekostigen. Op deze manier kunnen we zo kostenefficiënt mogelijk een kwalitatief goede lunchpauze voor de kinderen realiseren.

De vrijwillige bijdrage is per schooljaar. Ouders ontvangen in september een Tikkie om de betaling te kunnen voldoen.
Indien uw kind(eren) later in het jaar op school komt/komen zal de hoogte van de bijdrage aangepast worden.


Hoe kun je lid worden van de Oudervereniging?

OR-leden verplichten zich om minimaal 1 jaar lid te worden, en kunnen dit blijven zolang hun kind leerling is op de Vaert. Aan het eind van elk schooljaar wordt gekeken of er leden stoppen. Is dat het geval, dan wordt er een oproep aan alle ouders gedaan om zich op te geven als nieuw OV-lid. Indien er meer ouders zich hebben opgegeven dan het aantal leden wat nodig is, dan volgt er een verkiezing. Alle ouders krijgen een stemformulier met een korte beschrijving van de kandidaten, en kunnen dan op hun favoriete kandidaat stemmen. De kandidaat (kandidaten) met de meeste stemmen wordt gekozen tot nieuwe OR-lid.

 

Overblijven

Op De Vaert werken we met een continurooster waardoor alle leerlingen tussen de middag op school
blijven en hun meegenomen lunch nuttigen in de klas.
Daarnaast spelen ze per bouw een half uur buiten op het speelplein onder toezicht van leerkrachten en
vrijwilligers.

Aanmelden/inschrijven

Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. Wilt u kennismaken met ons neem dan contact op. U krijgt een rondleiding door ons sfeervolle gebouw en over ons schitterende speelplein met groot bos en "Pannaveldje".
Daarnaast worden in een persoonlijk gesprek al uw vragen beantwoord en wordt ons motto: · "Zelfstandig waar het kan en begeleid waar het moet." toegelicht.

Op De Vaert hebben ouders van een mogelijke nieuwe leerling eerst een gesprek met de directie en
krijgen ze een rondleiding. Als de ouders besluiten hun kind in te willen schrijven wordt hiervoor het
aanmeldingsformulier (zie bijlage) gebruikt. Dat formulier wordt na dat gesprek meegegeven. Hierop dienen de ouders o.a. in te vullen of er eventuele medische problemen of ontwikkelingsachterstanden zijn bij hun kind.
Ook dienen de ouders aan te geven of zij verwachten dat hun kind wellicht extra begeleiding i.v.m.
eventueel aanwezige leerproblemen, motorische problemen, gedragsproblemen of andersoortige
problemen nodig zal hebben. Dit formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en
ondertekend aan de school geretourneerd te worden.

De school heeft 6 weken de tijd om te onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden. Dit onderzoek
start als uw kind 3 jaar en 9 maanden oud is. Wanneer uw kind geplaatst kan worden op De Vaert krijgt
u een inschrijfformulier toegestuurd. De plaatsing wordt pas definitief wanneer u het inschrijfformulier
volledig heeft ingevuld en geretourneerd.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze intern begeleider Nathalie van Eeten of
met Rob Rijken, directeur (telefoon:0416-272166).

Verlof aanvraag

Download hier het formulier om verlof aan te vragen.

Formulier verlofaanvraag

Verlof aanvragen

Verzoeken om verlof moeten schriftelijk bij de directie worden ingediend. Hiervoor is bij de directie een formulier te verkrijgen.

Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. Voorbeeld: uw kind wordt op 12 februari 5 jaar. Het is dan leerplichtig vanaf 1 maart. Vanaf dat moment is de leerplichtwet van toepassing. Dat betekent dat uw kind niet meer zomaar thuis mag blijven of dat u buiten de schoolvakanties op vakantie mag gaan.
Samengevat komt het erop neer, dat uw kind alleen buiten de schoolvakantie mee op vakantie mag, als, vanwege het beroep van één van de ouders het kind in de zomervakantie niet gedurende minimaal twee weken met hen op vakantie kan. Hierbij wordt gedacht aan seizoengebonden arbeid, horeca e.d. IN ANDERE GEVALLEN IS GEEN VAKANTIEVERLOF MOGELIJK!

Hieraan zijn de volgende beperkingen verbonden:
• kan slechts eenmaal per schooljaar;
• kan niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar;
• geldt voor maximaal 10 schooldagen;
• de directeur beslist, maar kan een onderzoek instellen of een werkverklaring toetsen.

Als u buiten de schoolvakantie bent ingeroosterd, betekent dat niet automatisch dat het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient namelijk in zijn roosterplanning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen.
Naast vakantieverlof geeft de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere omstandigheden, zoals b.v. huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde graad en bij medische of sociale redenen. Als u niet zeker weet of u verlof kunt krijgen, doet u er verstandig aan om even van tevoren met de directeur contact op te nemen.
Wanneer u verzoekt om meer dan 10 schooldagen verlof, zal de directeur uw aanvraag ter afdoening doorzenden aan de leerplichtambtenaar.

De procedure voor het aanvragen van verlof is - samengevat - als volgt:

• tijdig een aanvraagformulier indienen bij de directeur van de school. Voor vakantieverlof minimaal twee maanden van tevoren. Desgevraagd moet een werkgeversverklaring worden overgelegd, die getoetst kan worden;
• de leerplichtambtenaar kan om advies worden gevraagd;
• als het verlof wordt ingewilligd krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. In sommige gevallen kan dit nog
dezelfde dag zijn, in andere gevallen is wellicht meer tijd nodig om tot een beslissing te komen;
• als het verlof niet of niet geheel kan worden ingewilligd, dan zullen wij dat zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 8 weken na indiening van het verzoek gemotiveerd mededelen.