Verlof aanvraag

Download hier het formulier om verlof aan te vragen.

Formulier verlofaanvraag

Verlof aanvragen

Verzoeken om verlof moeten schriftelijk bij de directie worden ingediend. Hiervoor is bij de directie een formulier te verkrijgen.

Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. Voorbeeld: uw kind wordt op 12 februari 5 jaar. Het is dan leerplichtig vanaf 1 maart. Vanaf dat moment is de leerplichtwet van toepassing. Dat betekent dat uw kind niet meer zomaar thuis mag blijven of dat u buiten de schoolvakanties op vakantie mag gaan.
Samengevat komt het erop neer, dat uw kind alleen buiten de schoolvakantie mee op vakantie mag, als, vanwege het beroep van één van de ouders het kind in de zomervakantie niet gedurende minimaal twee weken met hen op vakantie kan. Hierbij wordt gedacht aan seizoengebonden arbeid, horeca e.d. IN ANDERE GEVALLEN IS GEEN VAKANTIEVERLOF MOGELIJK!

Hieraan zijn de volgende beperkingen verbonden:
• kan slechts eenmaal per schooljaar;
• kan niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar;
• geldt voor maximaal 10 schooldagen;
• de directeur beslist, maar kan een onderzoek instellen of een werkverklaring toetsen.

Als u buiten de schoolvakantie bent ingeroosterd, betekent dat niet automatisch dat het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient namelijk in zijn roosterplanning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen.
Naast vakantieverlof geeft de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere omstandigheden, zoals b.v. huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde graad en bij medische of sociale redenen. Als u niet zeker weet of u verlof kunt krijgen, doet u er verstandig aan om even van tevoren met de directeur contact op te nemen.
Wanneer u verzoekt om meer dan 10 schooldagen verlof, zal de directeur uw aanvraag ter afdoening doorzenden aan de leerplichtambtenaar.

De procedure voor het aanvragen van verlof is - samengevat - als volgt:

• tijdig een aanvraagformulier indienen bij de directeur van de school. Voor vakantieverlof minimaal twee maanden van tevoren. Desgevraagd moet een werkgeversverklaring worden overgelegd, die getoetst kan worden;
• de leerplichtambtenaar kan om advies worden gevraagd;
• als het verlof wordt ingewilligd krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. In sommige gevallen kan dit nog
dezelfde dag zijn, in andere gevallen is wellicht meer tijd nodig om tot een beslissing te komen;
• als het verlof niet of niet geheel kan worden ingewilligd, dan zullen wij dat zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 8 weken na indiening van het verzoek gemotiveerd mededelen.